Statut

STATUT FUNDACJI DOMA
TEKST JEDNOLITY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja DOMA, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez
Cezarego Krawczyka, Ryszarda Oleńczuka oraz Zdzisława Dyszko zwanymi dalej
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Kotyłę, w kancelarii
notarialnej w Zamościu, w dniu 4 października 2021 r. i działać będzie na podstawie
ustalonego statutu i przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /t.j. Dz. U. z
2020, poz. 2167./ oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie /Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 z późn. zm./

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Zamość.
3. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.
4. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
5. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
7. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 z późn. zm.)

§ 3

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz dla
realizacji celów użyteczności publicznej objętych jej zadaniami statutowymi.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 4

Celami Fundacji są:
1) działalność na rzecz romskiej mniejszości narodowej w Polsce,
2) organizacja pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom pochodzenia
romskiego, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób,
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym z powodu romskiego pochodzenia,
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji romskiej oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) ochrona i promocja zdrowia,
6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
12) prowadzenie działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
13) prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
14) prowadzenie działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
15) prowadzenie działań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
16) prowadzenie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
17) prowadzenie działań w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój
demokracji,
18) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą,

19) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
20) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
21) pomoc Romom i Polakom za granicą,
22) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
23) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
ochrony praw dziecka,
24) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
25) działalność na rzecz organizacji pozarządowych w kraju i za granicą kierujących się
podobnymi celami.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) spotkania edukacyjne, prelekcje, wykłady, warsztaty, szkolenia, wyjazdy, konferencje,
kampanie społeczne, prowadzenie punktów konsultacyjnych, prowadzenie i
propagowanie własnych prac analitycznych,
2) organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
3) wydawanie książek, czasopism, publikacji, nagrań, realizację filmów, programów
radiowych i telewizyjnych,
4) organizowanie i finansowanie stypendiów, pobytów, wizyt studyjnych oraz spotkań
integracyjnych,
5) nawiązywanie kontaktów i współpracę z autorytetami życia gospodarczego,
społecznego i politycznego, przedsiębiorcami i ich organizacjami i innymi
instytucjami w kraju i za granicą,
6) prowadzenie działalności naukowej, konsultacyjnej, doradczej, analitycznej i
wydawniczej,
7) finansowanie i organizowanie spotkań, konferencji, odczytów, wykładów, zebrań
naukowych z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki oraz innych
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym,
8) prowadzenie szkoleń, kursów, treningów oraz innych działań o charakterze
oświatowym służących edukacji dzieci i młodzieży w zakresie objętym celami
fundacji,

9) reaktywację do życia społecznego poprzez kontakt z innymi ludźmi i reaktywację
życia towarzyskiego, wspólne spędzanie czasu, rozwijanie funkcji adaptacyjnych i
poznawczych, pomoc w poszukiwaniu pracy,
10) działania promocyjne i reklamowe,
11) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
12) współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami i innymi
podmiotami w zakresie realizacji celów Fundacji.

§ 6

Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok
obrotowy kończy się 31 grudnia 2022 r.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset
złotych), z czego 1.000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą,
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 9

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji oraz grantów;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku Fundacji;
5. odsetek bankowych,
6. dochodów z działalności gospodarczej,
7. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego
8. nawiązek,
9. od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
10. wpłat 1% podatku od podatników.

§ 10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 11

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie
Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;
c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań
statutowych Fundacji; zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji
oraz ich osoby bliskie.

§ 12

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla realizacji jej celów
statutowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 z późn. zm.).
3. Fundacja może prowadzić w kraju zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
działalność gospodarczą w zakresie:
 PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
 PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi,
 PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,
 PKD 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 PKD 56.10.A – Restauracje i inne placówki gastronomiczne,
 PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
 PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo – księgowa; Doradztwo podatkowe,
 PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania,
 PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza,
 PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie ( public relations) i komunikacja,
 PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
 PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych,
 PKD 73.20.Z – Badania rynku i opinii publicznej,
 PKD 68.32.Z – Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

 PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych,
 PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych.

ORGANY FUNDACJI

§ 13

1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Zarząd liczy od jednego do trzech członków.
3. Fundatorzy wchodzą w skład pierwszego Zarządu i stają na jego czele jako
Członkowie Zarządu.
4. Dwóch Członków Zarządu łącznie ma prawo udzielać pełnomocnictwa tak ogólnego,
jak i szczególnego do działań w imieniu Fundacji.
5. Fundatorom przysługuje wyłączne prawo do powoływania i odwoływania członków
Zarządu; decyzje podejmowane są większością głosów fundatorów.
6. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Po upływie kadencji Fundatorzy mogą ją przedłużyć na
czas nieokreślony albo określony lub powołać nowy skład Zarządu.

§14

1) Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2) Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:
a) złożenia rezygnacji przez członka Zarządu; 
b) odwołania z pełnienia funkcji; 
c) śmierci członka Zarządu.

§15

1) Fundacją kieruje Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2) Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących
działań Fundacji, a w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością; 

b) realizacja celów statutowych; 
c) uchwalanie planów działania oraz planów finansowych Fundacji; 
d)  sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów; 
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia; 
g) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji; 
h) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie i likwidacji Fundacji.
3) Zarząd Fundacji spotyka się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
4) Posiedzenia zwołuje Członek Zarządu drogą elektroniczną lub listem poleconym
najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem spotkania wraz z proponowanym
tematem obrad.
5) Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał
wymagana jest obecność wszystkich jego członków.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§16

1. Składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach oraz zaciągać
wszelkie zobowiązania finansowe może dwóch Członków Zarządu łącznie.

ZMIANA STATUTU

§ 17

Decyzje o zmianach w Statucie Fundacji podejmują Członkowie Zarządu zwykłą większością
głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność wszystkich Członków
Zarządu.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 18

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 19

1. Likwidatorami Fundacji są Członkowie Zarządu Fundacji.
2. Likwidator Fundacji podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności
Fundacji, a w szczególności: kończy jej bieżące sprawy, ściągnie wierzytelności i wypełni
zobowiązania.
3. O likwidacji Fundacji powiadamia się Ministra do spraw Rodziny i Polityki Społecznej.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji zostaną przekazane na cele określone
w § 4 niniejszego statutu.

Zamość, dnia 14 kwietnia 2022 r.